P站视频

Skip to main content

P站视频 & ASCO are Stronger Together: Cancer.Net content is?now available on cancer.org.

?

?

Informacje o raku w j?zyku polskim

Cancer Information in Polish

Nast?puj?ce informacje Amerykańskiego Stowarzyszenia Raka (P站视频) s? dost?pne w j?zyku polskim, jak równie? w t?umaczeniu na j?zyk angielski.? Te PDF-y s? gotowe do ?adowania i wydrukowania dla twoich pacjentów lub ich bliskich.

Informacje te s? przeznaczona dla ludzi mieszkaj?cych w Stanach Zjednoczonych, których podstawowym j?zykiem jest j?zyk inny ni? angielski. Czynniki ryzyka zachorowania na raka, badania przesiewowe i leczenie mog? by? ró?ne w ró?nych krajach.


The following P站视频 information is available in Polish, along with their English translations. These PDFs are free to download and print to share with your patients or loved ones.

This information is intended for people living in the United States who may have a primary language other than English. Cancer risk factors, screening tests, and treatments can vary from country to country.?